Marrëdhëniet me Publikun dhe Komunikimi Efektiv

Ky publikim i dedikohet anëtarëve dhe zyrtarëve të Odës së Avokatëve i cili synon të iu ndihmojë atyre për të zhvilluar mënyrat e informimit dhe marrëdhëniet me mediat në mënyrë që të informojnë publikun më drejtë. Doracaku ofron udhëzime për të ndërtuar qasje me mediat dhe mjete tjera të komunikimit për të targetuar audienca të caktuaraQamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: