Politikbërja gjithëpërfshirëse në Kosovë dhe Serbi: Zhvillimi i harmonisë dhe paqes nëpërmjet dialogut, integrimit dhe përmirësimit të shërbimeve, punësimeve dhe njerëzve

Projekti synon të kontribuojë në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, nëpërmjet integrimit të minoriteteve/komuniteteve përkatëse dhe adresimit të interesave dhe nevojave të tyre për shërbime dhe vende më të mira të punës.

Komponenti i parë, i cili do të implementohet në veri të Kosovës, fokusohet në identifikimin e mekanizmave dhe akterëve që do të nxisin integrimin e ndërmarrjeve lokale publike, të cilat janë të rëndësishme për jetën e serbëve në veri.

Komponenti i dytë, i cili do të implementohet në Serbinë Jugore, fokusohet në pengesat që e vështirësojnë  integrimin institucional të shqiptarëve, dhe në çështjet kryesore për avancimin e të drejtave të minoriteteve.

Komponenti i parë është implementuar në bashkëpunim me Ekipin për Kërkime Sociale (TDI), ndërkaq i dyti është realizuar bashkë me Qendrën për Avokim dhe Zhvillim të Demokracisë (CADD).Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Kosovo deserves to join the @coe.
PACE committee recommends 🇽🇰for membership, highlighting its commitment to strengthening human rights standards and addressing challenges like protecting non-majority communities' rights.
For more, read the BPRG's report:https://shorturl.at/lFNO4

Load More