Žene u politici i odlučivanju

 

Balkanska grupa je posvećena unapređenju rodno ravnopravnog okruženja. Svesni smo da nedovoljna zastupljenost žena u politici i donošenju odluka predstavlja značajan deficit u našoj demokratiji i institucijama. Kroz kampanje, aktivnosti, publikacije i druge događaje zagovaranja, posvećeni smo da polovini stanovništva budu pružene jednake mogućnosti i da budu uravnoteženo zastupljene u institucijama i na pozicijama odlučivanja.

Jedna od naših ključnih aktivnosti je kampanja „Poziv na promene“ kojom promovišemo povećanje zastupljenosti žena u politici i odlučivanju, kao i usklađivanje Zakona o opštim izborima sa Zakonom o ravnopravnosti polova. Kako bi ojačala demokratiju na Kosovu, Balkanska grupa sprovodi istraživanja i analize o nepovoljnom položaju žena i nedostatku zastupljenosti u politici i institucijama u zemlji.

Zastupljenost žena u organima u kojima se donose odluke je i dalje na alarmantno niskom nivou. Nastojimo da smanjimo jaz među polovima.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More