Kosova në Nismat Rajonale: Korniza dhe Koordinimi Institucional

Raporti i ri i politikave të Grupit për Ballkan “Kosova në nismat rajonale: korniza dhe koordinimi institucional” ofron një analizë të detajuar të sfidave të Kosovës për të përfaqësuar veten dhe për të marrë pjesë në organizatat dhe iniciativat rajonale. Ky raport i politikave synon të reflektojë në kornizën institucionale të Kosovës për bashkëpunim shumëpalësh rajonal të BP6 dhe më gjerë, duke përfshirë zonën gjeografike të Evropës Juglindore. Ai fokusohet në rolet, përgjegjësitë dhe metodën e punës institucionale të Kosovës, si dhe në koordinimin ndërinstitucional për koordinimin, monitorimin dhe zbatimin e agjendave të bashkëpunimit rajonal. Më pas, kjo analizë përshkruan boshllëqet dhe sfidat kyçe institucionale që kanë penguar dhe vonuar pjesëmarrjen e plotë të Kosovës në bashkëpunimin rajonal.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More