Platforma Dialogu-Info

Platforma Dialogu-Info e Grupit për Ballkan është një burim i vlefshëm për informimin e publikut për procesin e dialogut Kosovë – Serbi. Ne synojmë të paraqesim informacione rreth zvhillimeve rreth dialogut, marrëveshjeve të arritura dhe zbatimit të tyre në një mënyrë të qartë, koncize dhe vizualisht lehtë të kuptueshme.

Që nga fillimi i procesit të dialogut, janë ngritur shqetësime për transparencën dhe llogaridhënien. Për të adresuar këto çështje dhe për të mbushur boshllëqet në të kuptuarit e dialogut nga shoqëria, Grupi për Ballkan ka krijuar këtë platformë për të shërbyer si një burim parësor i ofrimit të njohurive dhe informatave rreth dialogut. Duke ofruar informacion të qasshëm dhe të saktë, ne synojmë të promovojmë mbështetje më të madhe publike për procesin e dialogut.

Grupi për Ballkan është themeluesi dhe administratori i platformës Dialogu-Info.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Kosovo deserves to join the @coe.
PACE committee recommends 🇽🇰for membership, highlighting its commitment to strengthening human rights standards and addressing challenges like protecting non-majority communities' rights.
For more, read the BPRG's report:https://shorturl.at/lFNO4

Load More